شعرضریح جدید حضرت دانیال نبی(ع)۱۴۴۰: مجموعه دوبیتی